Terms & Conditions

Inhoudsopgave: 


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – De overeenkomst  

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – Aanbiedingen

Artikel 6 – Herroepingsrecht  

Artikel 7 – De prijs 

Artikel 8 – Levering  

Artikel 9 – Betaling

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie  

Artikel 11 – Gegevensbeheer

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud  

Artikel 13 – Afbeeldingen en specificaties  

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

 

ROOS Cosmetics Appelgaarde 7 3225 GK Hellevoetsluis 

E-mailadres: info@rooscosmetics.com Kvk-nummer: 66655447  

Het BTW nummer van ROOS Cosmetics kunt u opvragen door een e-mail te sturen. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van, ROOS Cosmetics. Versie geldig vanaf 1 november 2016.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ROOS Cosmetics en op iedere tussen ROOS Cosmetics en consument tot stand gekomen overeenkomt. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ROOS Cosmetics. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ROOS Cosmetics behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ROOS Cosmetics erkend. ROOS Cosmetics garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomt en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 

Artikel 3 – De overeenkomst

Een overeenkomst tussen ROOS Cosmetics en de consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door ROOS Cosmetics op haalbaarheid is beoordeeld. ROOS Cosmetics behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ROOS Cosmetics gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ROOS Cosmetics niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: * de prijs inclusief belastingen; * de eventuele kosten van aflevering; * de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; * de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; * de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de    prijs. * de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. 

 

Artikel 5 – Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt ROOS Cosmetics zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezegging verbinden ROOS Cosmetics slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van ROOS Cosmetics gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. ROOS Cosmetics kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan het product gedurende binnen een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen retourneren. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Dit termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De producten mogen worden geretourneerd mits ongebruikt en het product onbeschadigd is. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend.  De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld doormiddel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de consument. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ROOS Cosmetics binnen 28 dagen na goede ontvangst van retourzending dan wel 28 dagen na bewijs van retourzending het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de consument wordt terugbetaald. Het herroepingsrecht geldt niet voor: *producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf) * verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken **voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. 


Artikel 7 – De prijs

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. 


Artikel 8 – Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. ROOS Cosmetics zal de bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde producten niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt de consument binnen één maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ROOS Cosmetics het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 dagen na ontbinding, terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 9 – Betaling

Betaling geschiedt voorafgaand aan de aankoop van een product, via IDEAL of bij het afhalen van de bestelling, via contante betaling of pin. Indien een artikel geretourneerd wordt volgens de hieronder omschreven voorwaarden (ongebruikt, onbeschadigd en retour gezonden in oorspronkelijke verpakking), ontvangt u het reeds betaalde bedrag z.sm., doch uiterlijk binnen 28 dagen retour. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft ROOS Cosmetics behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

ROOS Cosmetics staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door ROOS Cosmetics, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ROOS Cosmetics jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan ROOS Cosmetics) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail te melden aan ROOS Cosmetics. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de consument door ROOS Cosmetics gegrond worden bevonden, zal ROOS Cosmetics de geleverde producten naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van ROOS Cosmetics bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ROOS Cosmetics) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ROOS Cosmetics gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ROOS Cosmetics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. ROOS Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

 

Artikel 11 – Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaats bij ROOS Cosmetics, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ROOS Cosmetics. ROOS Cosmetics houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet vertrekken aan derden. ROOS Cosmetics respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. ROOS Cosmetics maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan de consument. 


Artikel 13 – Afbeeldingen

en specificaties Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmeting, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van ROOS Cosmetics gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Copyright gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van of in licentie bij ROOS Cosmetics en worden beschermd door auteursrecht, merkenrechten, licentierecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen:  producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van ROOS Cosmetics.